หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศลาว


ประเทศลาว


ชื่อทางการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตัวย่อ : สปป.ลาว)
(The Lao people’s Democratic Republic)
เมืองหลวง เวียงจันทน์ (Vientiane)
ศาสนาประจำชาติ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริกู
วันชาติ  2 ธันวาคม
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง) 
ภาษาประจำชาติ ภาษาลาว
ภาษาราชการ ภาษาลาวตราแผ่นดิน

แผ่นที่ประเทศ


ดอกไม้ประจำชาติ ดอกจำปาลาว (Champa) หรือดอกลีลาวดี

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
             ลาวมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร์
ภูมิประเทศ   ทิศเหนือ ติดกับจีน
ทิศตะวันตก ติดกับไทย
ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม
ทิศใต้ ติดกับกัมพูชา
ภูมิอากาศ
            แบบเขตร้อน คล้ายกับภาคเหนือกับภาคอีสานของไทย
ประชากร
             มีจำนวนประชากรประมาณ 6 ล้านคน ประกอบด้วย 68 ชนเผ่า ซึ่งแบ่งได้เป็น 3กลุ่มชนชาติ คือ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง

การเมืองการปกครอง
            มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน โดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมี ประธานประเทศ” (ประธานาธิบดี) เป็นประมุข

ประวัติ ของประเทศ
     • แต่เดิมลาวอยู่ใต้การปกครองอาณาจักรน่าน ต่อมาก็ตกอยู่ในการปกครองของสยามนานถึง 114 ปี จนเกิดวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 สยามต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้เป็นของฝรั่งเศส
     • ในช่วงสงครามครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้ามาในลาว ขบวนการลาวอิสระจึงได้ประกาศเอกราช
     • เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามอลาวจึงตกอยู่ในอำนาจฝรั่งเศสอีกครั้ง
     • ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2496โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นพระมหากัตริย์
     • ต่อมาเมื่อเจ้าสว่างวัฒนาขึ้นครองราชย์ต่อ เจ้าสุภานุวงศ์ หนึ่งในขบวนการลาวอิสระประกาศตนเป็นพวกนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศลาวออกเคลื่อนไหวทางการเมือง
     • พ.ศ. 2518 พรรคปฏิวัติประชาชนลาว ที่นำโดยเจ้าสุภานุวงศ์ ยึดอำนาจรัฐบาลของเจ้าสว่างวัฒนาได้สำเร็จ และประกาศสถาปนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2518

บุคคลสำคัญ
เจ้าสุภานุวงศ์ (Prince Souphanouvong)
หรือรู้จักกันในชื่อ เจ้าชายแดง” (The Red Prince)” เป็นที่รักของชาวลาวจนเรียกขานกันว่า ลุงประธาน” เป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสและเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ ประเทศลาว ภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานประเทศ และประธานประชาชนสูงสุดคนแรก จึงได้สละฐานันดรศักดิ์ในระบอบเก่า

ไกสอน พมวิหาน (Kaysone Phomvihane)
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนลาว ซึ่งก่อนหน้านี้เลขาธิการใหญ่คนแรกของพรรคปฏิวัติประชาชนลาว และเป็นผู้นำในการต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสและระบอบกษัตริย์ จนสามารถปลดปล่อยประเทศได้เมื่อ พ.ศ. 2518

ลาวกับประชาคมอาเซียน
              ลาวได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 จึงได้อยู่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยได้ลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ. 2551 และเป็นร้อย 0 ใน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแห่งประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (AISP) โดยไทยซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งได้ลดภาษีนำเข้าเหลือ 0 – 5 ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2552 ซึ่งมีส่วนดึงดูดให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อส่งสินค้ากลับมาขายในไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว
            ไทยและลาวมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2493 และหลังจากยุติการเผชิญหน้าในกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนกรณีบ้านร่มเกล้าในปลาย พ.ศ. 2530 แล้วความสัมพันธ์ก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้เกิดความร่วมมือกันในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว (Joint Commission : JC) เพื่อดูแลและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ที่จังหวัดหนองคาย และการตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ

อาหารประจำชาติ

ชุดประจำชาติ
หญิง นุ่งผ้าซิ่นทอลาย ใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก และมีสไบเฉียงพาดไหล่
ชาย นุ่งโจงกระเบน และสวมเสื้อชั้นนอก กระดุมเจ็ดเม็ด 


ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
             วัฒนธรรมของลาวจะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมทางภาคอีสานของไทยมาก ในด้านดนตรี แคน ถือเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ โดยมีวงดนตรีคือ วงหมอลำ และมี รำวงบัดสลบ ซึ่งเป็นการเต้นที่มีท่าตามจังหวะเพลง โดยจะเต้นพร้อมกันไปอย่างเป็นระเบียบ ถือเป็นกรร่อมสนุกกันของชาวลาวในงานมงคลต่างๆ
การตักบาตรข้าวเหนียว
       ถือเป็นจุดเด่นของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งโดยปกติแล้วนิยมใส่บาตรด้วยข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อถึงเวลาฉัน ชาวบ้านจะยกสำรับกับข้าวไปถวายที่วัด เรียกว่าถวายจังหัน” โดยเวลาใส่บาตรจะนั่งคุกเข่าและผู้หญิงต้องนุ่งซิ่น ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว และมีผ้าพาดไหล่ไว้สำหรับเป็นผ้ากราบพระเหมือนกัน
สกุลเงิน           กีบ (Kip) ตัวย่อ LAK
อัตราการแลกเปลี่ยน    263 กีบ = 1 บาท
            8,158 กีบ = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น
บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก